นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ทางเรา Meepaa (ในที่นี้อาจเรียกรวมกันหรือแยกกันว่า “เรา” “พวกเรา” “ของเรา” หรือ “Meepaa”) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อเข้ามาใช้บริการกับเรา ไม่ว่าจะโดยช่องทางหรือแพลตฟอร์มใดๆก็ตาม ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและการนำไปใช้

1.1 เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่คุณในการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มของเรา และเพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลสำหรับประกอบการทำธุรกรรมการซื้อขายและจัดส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ระหว่างคุณกับเรา เราจึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ เฉพาะข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินการทางธุรกรรมที่เราให้บริการ และเราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ด้วย

1.1.1  เพื่อดำเนินการทำธุรกรรมระหว่างคุณกับเรา หรือการติดต่อสื่อสารของคุณกับบุคคลภายนอกผ่านบริการบนแพลตฟอร์มของเรา

1.1.2  เพื่อจัดการดำเนินการให้คุณสามารถ ใช้งานและ/หรือเข้าถึงบริการและข้อมูลในแพลตฟอร์มของเรา 

1.1.3  เพื่อตอบรับ ดำเนินการ จัดการ หรือทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ และ/หรือทำตามคำร้องขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับปัญหาด้านการให้บริการและการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ กรณีที่มีความผิดปกติหรือความผิดพลาด

1.1.4  เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ (Term &Condition) 

1.1.5 เพื่อป้องกันความปลอดภัย และปกป้องสิทธิและทรัพย์สินส่วนบุคคล หรือความปลอดภัยของบุคคลอื่น

1.1.6 เพื่อการระบุตัวตน (identity) การตรวจสอบยืนยันตัวตน (verification) หรือการตรวจสอบ (due diligence) หรือการรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know your customer-KYC)

1.1.7  เพื่อประเมินและพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับข้อมูลด้านความเสี่ยงและความสามารถด้านเครดิตและสินเชื่อของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อใดๆ

1.1.8 เพื่อรักษาและควบคุมการอัปเดตซอฟต์แวร์และ/หรือการอัปเดตอื่นๆ และให้การสนับสนุนที่จำเป็นในบางคราวเพื่อให้แน่ใจว่าบริการของเราจะเป็นไปอย่างราบรื่น

1.1.9 เพื่อจัดการหรืออำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้ใช้งาน จัดการหรือตอบข้อซักถามที่ได้รับจากผู้ใช้งาน

1.1.10 เพื่อติดต่อหรือสื่อสารกับคุณ ผ่านการส่งข้อความเสียง ข้อความตัวหนังสือ และ/หรืออีเมล และ/หรือการส่งไปรษณีย์ หรือในรูปแบบอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและ/หรือจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา แต่ไม่จำกัดไว้เพียง การสื่อสารข้อมูลด้านการจัดการที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการของเรากับผู้ใช้งานเท่านั้น ผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับว่าเราอาจสื่อสารกับคุณ ด้วยวิธีการส่งจดหมายโต้ตอบ ส่งเอกสารเพื่ออนุญาตให้บุคคลอื่นปฏิสัมพันธ์เชื่อมต่อกับคุณหรือมองเห็นกิจกรรมบางอย่างของคุณบนแพลตฟอร์มของเรา และ/หรือ รวมถึงเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อผู้ใช้งานคนอื่นส่งข้อความส่วนตัว หรือโพสต์ความคิดเห็นถึงคุณบนแพลตฟอร์ม หรือเชื่อมต่อกับคุณด้วยการใช้ฟีเจอร์สื่อสังคมออนไลน์อื่น (social media features) บนแพลตฟอร์ม หรือแจ้งประกาศแก่คุณ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางประการบนหน้าซอง/หีบห่อจดหมายด้านนอก เพื่อการจัดส่งสิ่งดังกล่าว

1.1.11  เพื่อการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลทางสถิติ และพัฒนากิจกรรมต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของคุณ) เพื่อวิเคราะห์การใช้บริการ เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และ/หรือ บริการตามความสนใจของคุณ เพื่อนำไปปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา และ/หรือพัฒนาการให้ประสบการณ์ในการใช้งานบนแพลตฟอร์มของผู้ใช้งาน

1.1.12 เพื่อให้สามารถตรวจสอบและทำการสำรวจ ขนาดและองค์ประกอบของกลุ่มเป้าหมายของเรา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผู้ใช้งานได้รับจากการให้บริการของเรา

1.1.13 เพื่อการตลาดและโฆษณา สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใหม่ที่คุณอาจสนใจ (ซึ่งไม่จำกัดเพียงแต่ข้อมูลสินค้าและบริการของเรา และอาจรวมถึงข้อมูลสินค้าหรือบริการของผู้อื่นที่จะร่วมกันกับเราในการทำการตลาดบนแพลตฟอร์มด้วย) โดยเรา (และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง) อาจสื่อสารกับคุณด้วยวิธีการและรูปแบบต่างๆ และอาจจำหน่าย ทำการตลาด หรือส่งเสริมการขาย ทั้งสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และที่จะจัดให้มีขึ้นในภายหลัง ซึ่งคุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลโฆษณาทางการตลาดได้ตลอดเวลา เราอาจใช้ข้อมูลสำหรับการติดต่อของคุณเพื่อส่งจดหมาย หรือสื่อการตลาดจากเราและ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

1.1.14 เพื่อปฏิบัติตามหรือเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดของภาครัฐหรือตามกฎข้อบังคับภายใต้อำนาจการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลของคุณนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องกระทำ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อทำให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เรา/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง/หรือบริษัทในเครือ ต้องปฏิบัติตาม

1.1.15 เพื่อตรวจสอบการให้บริการของเราหรือบริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

1.1.16 เพื่อป้องกันและตรวจสอบ การละเมิดหรือสงสัยว่าจะเป็นการกระทำละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการของเรา (Term &Condition) การฉ้อโกงหรือการกระทำความผิดตามกฎหมาย การละเว้นหรือการประพฤติผิด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราหรือกิจกรรมอื่นใดอันเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา

1.1.17 เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องหรือการกล่าวอ้างถึง “เนื้อหา” อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น

1.1.18  เพื่อการจัดเก็บ และ/หรือสำรองข้อมูล (ไม่ว่าจะเพื่อการกู้คืนจากความเสียหายหรือเหตุอื่นใด) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในฐานข้อมูลของเรา

1.2 เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของเรา เราอาจมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย อาทิเช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

1.3 ในกรณีที่คุณลงทะเบียนเข้าใช้งานบนแพลตฟอร์มของเราโดยการเชื่อมต่อผ่านทางผู้ให้บริการรายอื่น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการรายอื่นที่คุณใช้เชื่อมโยงและลงทะเบียนกับเรา เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าผู้ให้บริการรายดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร ทั้งนี้ ทางเราไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการ ของผู้ให้บริการดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากผู้ให้บริการเหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ประกาศไว้

1.4 ในการใช้บริการการลงทะเบียนบัญชีกับเรา เยี่ยมชมแพลตฟอร์ม และ/หรือเข้าถึงบริการ คุณได้รับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และคุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่ยินยอมให้เราดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าเข้าใช้บริการหรือเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา 

1.5 หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบซึ่งรวมถึงการโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขบนแพลตฟอร์ม เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในทุกเมื่อโดยภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับในการเข้าใช้บริการหรือแพลตฟอร์ม รวมถึงการทำธุรกรรมอย่างต่อเนื่องของคุณต่อไปภายหลังการแก้ไขนั้น ให้ถือว่าคุณรับทราบและยอมรับการแก้ไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1.6  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับร่วมกับการบอกกล่าวข้อสัญญา ข้อตกลงให้ความยินยอมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเรา และนโยบายนี้จะไม่ได้มีผลบังคับเหนือกว่าการบอกกล่าว หรือข้อสัญญาและข้อตกลงใดๆ เว้นแต่เราจะได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บและนำไปใช้ได้แก่อะไรบ้าง

2.1  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมนั้นจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

•  ชื่อ – นามสกุล

•  ที่อยู่อีเมล

•  วัน/เดือน/ปี เกิด

•  ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน และ/หรือสำหรับจัดส่งผลิตภัณฑ์

•  รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน

•  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

•  เพศ

•  หมายเลขตามบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

•  ที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

•  ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายของคุณ หรือบุคคลหรือบัญชีใดๆ ที่คุณติดต่อด้วย

•  รูปภาพ หรือ เสียงหรือวิดีโอบันทึก ที่คุณได้เปิดเผยแชร์ให้แก่เรา

•  ข้อมูลแสดงตัวตันที่ออกให้โดยหน่วยงานรัฐ หรือข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นสำหรับเราในการตรวจสอบ (due diligence) การรู้จักตัวตนของลูกค้า (know your customer) การตรวจสอบยืนยันตัวตน (identity verification) การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกงหลอกลวง (fraud prevention)

• ข้อมูลการติดต่อสื่อสารและการตลาด เช่น ความสนใจของคุณในการรับข้อมูลทางการตลาดจากเราและบุคคลอื่น รูปแบบการติดต่อสื่อสารที่คุณสนใจและประวัติข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับเรา ผู้ให้บริการของเรา และบุคคลภายนอก

•  ข้อมูลธุรกรรมและการเข้าใช้งาน ซึ่งรวมถึงรายละเอียดข้อมูลการค้นหารายการผลิตภัณฑ์ รายการคำสั่งซื้อ ข้อมูลการเข้าชมสื่อโฆษณาและเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม และข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณ

•  ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ที่คุณใช้งาน

•  ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่คุณอาจให้แก่เราผ่านทางแพลตฟอร์ม

2.2  ในกรณีที่คุณลงทะเบียนเข้าเป็นผู้ใช้บริการของแพลตฟอร์มเราผ่านทางบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (“Social Media Account”) หรือเชื่อมโยงบัญชี Meepaa กับ Social Media Account ของคุณ หรือใช้ฟีเจอร์สื่อสังคมออนไลน์ใดๆของ Meepaa เราอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้แก่ผู้ให้บริการ Social Media Account ของคุณโดยสมัครใจภายใต้นโยบายการให้บริการของผู้ให้บริการนั้น โดยเราจะจัดการและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนฉบับนี้เสมอ

2.3  หากคุณไม่ประสงค์ให้เราเก็บรวบรวม ข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น คุณอาจยกเลิกได้ทุกเมื่อผ่านทางแพลตฟอร์มหรือโดยการแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกได้ที่ “วิธีการตรวจสอบแก้ไขหรือลบข้อมูล” อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรานั้นอาจส่งผลต่อการใช้บริการของคุณ ตัวอย่างเช่น การยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งการใช้งาน จะทำให้เป็นการปิดใช้งานคุณลักษณะตามตำแหน่งที่ตั้ง เป็นต้น

2.4 เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในฐานข้อมูลของแพลตฟอร์มเรานับแต่เวลาที่เราได้รับข้อมูลไปจนกระทั่งตลอดระยะเวลาที่บัญชีผู้ใช้งานของคุณยังคงสภาพสถานะปกติ จนกว่าบัญชีผู้ใช้งานของคุณจะถูกยกเลิกและ/หรือจนกว่าเราจะได้รับคำร้องขอจากคุณให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งนี้ คุณรับทราบและยอมรับว่า แม้ว่าการระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของคุณจะถูกดำเนินการแล้ว เราอาจจำเป็นที่จะต้องดำรงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วนไว้ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายบังคับ

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น

3.1 ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันบนมือถือโดยส่วนใหญ่ อุปกรณ์ของคุณจะส่งข้อมูลซึ่งอาจมีข้อมูลของคุณซึ่งจะถูกบันทึกไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเมื่อคุณเรียกดูแพลตฟอร์มของเรา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ของคุณ (Internet Protocol/IP address) ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ ประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณลักษณะของอุปกรณ์เคลื่อนที่ สิ่งบ่งชี้เฉพาะของอุปกรณ์ (unique device identifier/UDID) สิ่งบ่งชี้ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile equipment identifier/MEID) ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณที่อยู่เว็บเพจที่อ้างอิง (ถ้ามี) หน้าที่คุณเข้าชมผ่านบนเว็บแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา และเวลาที่เข้าชม และบางครั้งอาจรวมถึง “คุกกี้” (ซึ่งคุณสามารถปิดการใช้งานได้โดยการตั้งค่าการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ) เพื่อช่วยให้แพลตฟอร์มจดจำการเข้าชมครั้งล่าสุดของคุณ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ และข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้ในเชิงสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อช่วยให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานแพลตฟอร์มของเราโดยผู้เยี่ยมชม

3.2  เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช้เทคโนโลยี เช่น GPS, Wi-Fi ฯลฯ ซึ่งการจัดเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้บริการตามตำแหน่งที่ตั้งที่คุณร้องขอ หรือการส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หรืออนุญาตให้คุณแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งของคุณให้แก่ผู้ใช้อื่นโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการของเรา สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่ คุณสามารถถอนสิทธิ์ที่จะให้เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณผ่านการตั้งค่าบนอุปกรณ์ของคุณ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีปิดการใช้งานบริการเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ

3.3  เมื่อคุณเข้าชมเนื้อหาและโฆษณาและเข้าใช้งานฟังก์ชั่นอื่นๆ บนแพลตฟอร์มของเราหรือผ่านบริการของเรา ข้อมูลเดียวกันเกือบทั้งหมดจะถูกส่งมาถึงเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ IP (IP Address) และระบบปฏิบัติการ ฯลฯ) แต่แทนที่จะส่งข้อมูลการเข้าชมหน้าต่างๆของคุณ อุปกรณ์ของคุณจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา โฆษณาที่เข้าชม และ/หรือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งผ่านบริการ และแพลตฟอร์ม และเวลาที่เข้าชม ให้แก่เรา

4. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผย

4.1 คุณรับทราบและยินยอมให้เราอาจเข้าถึง เก็บรักษา และเปิดเผย ข้อมูลในบัญชีผู้ใช้ของคุณและรวมถึง “เนื้อหา”  ในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล หรือคำสั่งจากหน่วยงานรัฐใดๆที่มีอำนาจกำกับควบคุมดูแล หรือตามความเชื่อโดยสุจริตว่าต้องกระทำการดังกล่าวเพื่อการหนึ่งการใด ดังต่อไปนี้

(ก) ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายใดๆ 

(ข) ปฏิบัติตามคำสั่งจากหน่วยงานรัฐใดๆที่มีอำนาจกำกับดูแลควบคุม

(ค) บังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

(ง) ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าโดยการกล่าวอ้างหรือตามความเป็นจริง อันเกี่ยวข้องกับการที่ “เนื้อหา” นั้นละเมิดสิทธิใดๆของบุคคลอื่น 

(จ) ปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณในส่วนการบริการลูกค้า 

(ฉ) ปกป้องสิทธิ รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินและบุคคลกรของเรา ผู้ใช้ และ/หรือสาธารณะ

4.2 ในการดำเนินธุรกิจของเรา เราอาจจำเป็นต้องใช้ ประมวลผล เปิดเผยข้อมูลและ/หรือโอนส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ซึ่งอาจตั้งอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักรไทย เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคลนี้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา และ/หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ดังกล่าวนั้นอาจดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของเราหรือในลักษณะอื่นใดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคลนี้เท่านั้น บุคคลภายนอกดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

(ก)  บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่มและบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา

(ข)  ผู้ใช้งานคนอื่นที่คุณได้ทำธุรกรรมหรือได้ติดต่อด้วยผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา หรือเกี่ยวกับการใช้บริการของเราเพื่อ วัตถุประสงค์ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

(ค) ผู้รับจ้าง ตัวแทน ผู้ให้บริการ และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เราใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจของเรา บุคคลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บุคคลดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการหรือให้บริการด้านอื่นๆ เช่น บริษัทรับส่งจดหมาย บริษัทที่ให้บริการขนส่ง (logistics service)บริษัทที่ให้บริการทางการเงิน(financial services) บริษัทคู่ค้าสื่อโฆษณาและการตลาด บริษัทที่ให้บริการด้านโทรคมนาคม บริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ข้อมูล

(ง)  ผู้ซื้อ หรือผู้รับโอนสิทธิ์ ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ ถอนทุน ปรับโครงสร้าง จัดระเบียบองค์กรใหม่ เลิกกิจการ หรือการขายหรือโอนสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของเรา ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การเลิกกิจการทั้งหมด หรือการดำเนินการที่คล้ายกัน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้งานที่เราถือครองอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่ถ่ายโอนไป

(จ)  บุคคลภายนอกที่เราได้เปิดเผยข้อมูลให้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคลนี้ และบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่ได้ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคลนี้

4.3 เราอาจแบ่งปันข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลเชิงสถิติและประชากรศาสตร์เกี่ยวกับผู้ใช้และข้อมูลการใช้บริการของผู้ใช้ของเราให้แก่บริษัทคู่ค้าสื่อโฆษณาและบุคคลอื่นผู้ซึ่งจัดหาโฆษณา ผู้ทำโฆษณาแบบติดตามลูกค้า และ/หรือการเขียนโปรแกรม 

4.4 ในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อนุญาตให้องค์กร เช่น องค์กรของเราให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ต้องรับความยินยอมจากคุณ ให้การอนุญาตตามกฎหมายนั้นใช้บังคับต่อไป โดยเป็นไปภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ฐานการประมวลผลข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจอ้างอิงฐานหนึ่งหรือหลายฐานประกอบกันตามที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคลนี้ ซึ่งรวมถึง ฐานทางกฎหมายเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ฐานสัญญาเพื่อการปฏิบัติทางสัญญากับคุณ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและเหตุผลของเราในการใช้ข้อมูลซึ่งเราจะคำนึงถึงการกระทบต่อสิทธิของคุณเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์อื่นใดตามที่คุณได้ให้ความยินยอมซึ่งจะได้ขอจากคุณเป็นครั้งคราวไปเมื่อจำเป็น หรือเมื่อจำเป็นเกี่ยวกับการร้องเรียนทางกฎหมายใดๆ

4.5  บุคคลภายนอกอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งต่อไปยังหรืออยู่ในแพลตฟอร์มอย่างผิดกฎหมาย เทคโนโลยีอาจทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานตามที่คาดหวัง หรือบุคคลใดอาจเข้าถึง ใช้ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม หรือใช้ข้อมูลในทางที่ผิด โดยที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากเรา เราจะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยได้โดยสิ้นเชิงในกรณีที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่นว่าแต่ไม่จำกัดเพียง เมื่อการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดจากการเจาะข้อมูลที่ประสงค์ร้ายที่มีความซับซ้อนโดยผู้ที่ไม่พอใจ โดยที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากเรา

4.6 ตามที่ได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการของเรา ผู้ใช้งานคนใด (ซึ่งรวมถึง ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้แทน หรือ บุคคลอื่นใดที่กระทำการสำหรับผู้ใช้นั้นหรือในนามผู้ใช้นั้น) ที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของ “ผู้ใช้” คนอื่นผ่านการใช้บริการของเรา (“ผู้ได้รับข้อมูล”) รับทราบและตกลงว่า จะต้องปฏิบัติตาม ดังนี้

(ก) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลนั้น รวมถึงการเก็บรวบรวม การประมวลผล การเก็บรักษา หรือการโอนข้อมูลนั้น  

(ข) อนุญาตให้เรา หรือ“ผู้ใช้” อื่นซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกเก็บรวมรวมไว้โดยผู้ได้รับข้อมูล (“ผู้เปิดเผยข้อมูล”) ลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ได้ถูกรวบรวมไว้ออกจากฐานเก็บข้อมูล(database)ของผู้ได้รับข้อมูล 

(ค) อนุญาตให้เรา หรือผู้เปิดเผยข้อมูลตรวจดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่เกี่ยวกับตนที่ได้ถูกเก็บรวบรวมไว้โดยผู้ได้รับข้อมูล ตามกรณี (ก) หรือ (ข) ข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามและเมื่อต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้

4.7 ผู้ใช้งาน (ซึ่งรวมถึง ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้แทน หรือ บุคคลอื่นใดที่กระทำการสำหรับผู้ใช้นั้นหรือในนามผู้ใช้นั้น) จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บังคับใช้ และสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของผู้ใช้งานคนอื่น ที่ได้รับจากแพลตฟอร์มของเรานั้น รับทราบและตกลงว่า จะต้องปฏิบัติตาม ดังนี้

 (ก) ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นของผู้ใช้งานคนอื่น เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นอันสมควร เพื่อจะตอบข้อสงสัยตามที่ได้รับการสอบถาม และเพื่อดำเนินการตอบสนอง ดำเนินการ จัดการ หรือทำให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งธุรกรรมใดๆ โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูล

(ข) ต้องไม่ดำเนินการติดต่อผู้ใช้งานคนอื่น โดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นนอกแพลตฟอร์มของเรา 

(ค) ไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นแก่บุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูลและ Meepaa ก่อน 

(ง) จะต้องใช้มาตรารักษาความปลอดภัยที่เพียงพอที่จะปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แต่ละคน ที่อยู่ในความครอบครองของตน และจะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพียงตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อนี้เท่านั้นและจะต้องเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ รวมถึงจะต้องลบหรือส่งคืนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่ Meepaa  เมื่อมีการร้องขอจากเรา หรือโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นลง  

(จ) จะต้องแจ้ง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Officer) ของเรา ที่ [email protected] ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้นั้น

5.การปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก

5.1  เราไม่รับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอื่นที่คุณให้แก่แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกจะมีความปลอดภัย เรานำมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ มาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจำนวนจำกัดเท่านั้น ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว และต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับ เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราขอเสนอให้ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดที่คุณให้นั้นจะถูกนำไปเข้ารหัสไว้ในฐานข้อมูลของเราเพื่อให้เข้าถึงได้เฉพาะตามที่ระบุข้างต้นเท่านั้น

5.2  เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเพื่อนำประโยชน์สูงสุดให้แก่คุณ เราอาจเลือกแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกต่างๆ ที่จะเชื่อมโยงหรือติดตั้งภายในแพลตฟอร์มของเรา เรายังอาจเข้าร่วมในการพัฒนาแบรนด์ร่วมหรือสร้างความสัมพันธ์อื่นใด เพื่อนำเสนอธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) และ/หรือบริการและคุณลักษณะอื่นๆแก่ผู้เข้าใช้งาน โดยแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงเหล่านี้จะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวและการจัดการด้านความปลอดภัยแยกต่างหากแบบอิสระจากเรา แม้ว่าบุคคลภายนอกจะมีความเกี่ยวข้องกับเรา แต่เราไม่มีสิทธิในการควบคุมแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงเหล่านี้ได้ เนื่องจากแต่ละแพลตฟอร์มจะมีข้อปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลแยกต่างหากเป็นอิสระจากเรา ข้อมูลที่รวบรวมขึ้นจากหุ้นส่วนที่มีแบรนด์ร่วมกับเราหรือเว็บแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก (แม้ว่าจะนำเสนอในหรือผ่านเว็บแพลตฟอร์มของเรา) อาจไม่ได้รับมาจากเรา ดังนั้น เราจึงไม่สามารถรับผิดชอบหรือรับผิดในเนื้อหา การจัดการด้านความปลอดภัย (หรือการไม่ได้รับความปลอดภัย) และกิจกรรมต่างๆ ของแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงเหล่านี้ แพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณ และให้คุณเข้าใช้งานด้วยความรับผิดชอบของคุณเอง อย่างไรก็ตาม เราต้องการปกป้องความสมบูรณ์ของแพลตฟอร์มและลิงค์ที่อยู่ในแต่ละแพลตฟอร์มของเรา และรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงเหล่านี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หากลิงค์เฉพาะไม่ทำงาน)

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 การถอนความยินยอม

คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย และ/หรือขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของเราได้ โดยการส่งอีเมลไปที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ตามที่อยู่อีเมล [email protected]  และเราจะดำเนินการพิจารณาคำขอถอนความยินยอมของคุณ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมของคุณอาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการแก่คุณต่อไปได้ เราจึงอาจต้องยุติความสัมพันธ์ที่มีอยู่ และ/หรือ สัญญาที่คุณมีกับเรา

6.2 การร้องขอเพื่อการเข้าถึง ขอรับสำเนา ขอโอนถ่ายข้อมูล ขอแก้ไขข้อมูล ขอลบข้อมูล หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

6.2.1 หากคุณมีบัญชีผู้ใช้งานกับเรา คุณอาจเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของเราได้ด้วยตนเองผ่านหน้าการตั้งค่าบัญชีที่อยู่ในแพลตฟอร์ม หากคุณไม่มีบัญชีกับเรา คุณอาจเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ปัจจุบันอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเราโดยการยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเเรา ทั้งนี้ สำหรับการร้องขอเพื่อการเข้าถึง หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ขอโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคล ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ขอลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คำร้อง”) เราต้องได้รับรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอจากคุณเพื่อการพิจารณาข้อมูลตัวตนของคุณและลักษณะคำขอของคุณเพื่อที่เราจะสามารถจัดการกับคำขอของคุณได้ ดังนั้น โปรดยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรของคุณโดยการส่งอีเมลมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ [email protected]

6.2.2  สำหรับคำร้องเพื่อให้เราดำเนินการตามข้อเรียกร้องของคุณไม่ว่าจะเพื่อการใด เมื่อเรามีข้อมูลของคุณอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการแล้ว เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องแก่คุณภายใน 30วัน หากเราไม่สามารถตอบสนองการร้องขอของคุณภายใน 30 วันดังกล่าว  เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับระยะเวลาที่เร็วที่สุดที่เราสามารถให้ข้อมูลที่คุณร้องขอได้ โปรดทราบว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทจากการร้องขอการเข้าใช้งานของคุณ

6.2.3  สำหรับการร้องขอเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเรามีข้อมูลของคุณเพียงพอที่จะดำเนินการแล้ว เราจะดำเนินการ ดังนี้

(ก) แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน 30 วัน หากเราไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินการแก้ไขที่เร็วที่สุด โปรดจำไว้ว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทจากการร้องขอเพื่อให้แก้ไข รวมถึงระบุเวลาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขจากเราในสถานการณ์ (ต่างๆ) แม้ว่าจะคุณจะร้องขอมาก็ตาม 

(ข)  เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกแก้ไขไปยังทุกองค์กรซึ่งเราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ทำการแก้ไข เว้นแต่องค์กรนั้นไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขแล้วเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจ

6.2.4 หากคุณร้องขอให้ส่งข้อมูลไปยังองค์กรหรือหน่วยงานใดเป็นการเฉพาะ เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขไปให้แก่องค์หนึ่งองค์กรใดโดยเฉพาะซึ่งเราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบ ภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ทำการแก้ไข

6.2.5  เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น เราอาจคิดค่าธรรมเนียมตามสมควรสำหรับการดำเนินการและจัดการคำร้องของคุณในการเข้าถึงข้อมูล และ/หรือแก้ไข และ/หรือโอนถ่าย ตลอดจนการดำเนินการใดๆอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บดูแลไว้ หากเราเลือกที่จะคิดค่าธรรมเนียม เราจะแจ้งค่าธรรมเนียมโดยประมาณเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่คุณ โปรดทราบว่าเราไม่จำเป็นต้องตอบสนองหรือดำเนินการใดๆ ต่อคำร้องขอการเข้าถึงข้อมูลของคุณเว้นแต่คุณตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียม

6.2.6  เราสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อกำหนดระบุและ/หรือให้สิทธิองค์กรที่จะปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์ที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม คุณมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อหน่วยงานราชการหรือองค์การภาครัฐที่กำกับดูแล หากพบว่า นโยบายส่วนตัวของเราและ/หรือการดำเนินการของเรานั้น ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แห่งราชอาณาจักรไทย

7. การติดต่อสื่อสารกับเรา

7.1  หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติว่าด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณสามารถติดต่อเราทันทีได้ที่: [email protected]

7.2  หากคุณมีคำร้องเรียนหรือ ข้อสงสัย เกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือเกี่ยวกับวิธีที่เราปฏิบัติตาม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราขอให้คุณติดต่อมาที่เราเพื่อแจ้งคำร้องเรียนหรือข้อสงสัยของคุณ โปรดติดต่อเราผ่านทาง อีเมล เพื่อแจ้งคำร้องเรียนหรือข้อข้องใจได้ที่: อีเมล: [email protected] และส่งถึง “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Officer)”

นโยบายส่วนบุคคลนี้ ประกาศใช้นับแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565